You are currently viewing เพราะเหตุใดในบางครั้งจึงทำวีซ่าไม่ผ่าน

เพราะเหตุใดในบางครั้งจึงทำวีซ่าไม่ผ่าน

ขอบอกเลยว่าใช่ว่าทุกคนนั้นจะทำผ่านทุกคนแต่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนนั้นมันก็มีวิธีในการทำอยู่เช่นเดียวกันแต่ก็มีหลายคนที่ทำผ่าน และก็มีหลายคนที่ทำวีซ่าไม่ผ่านดังนั้นคงจะเป็นที่สงสัยกันว่าการขอวีซ่าแต่ละครั้งนั้นเรามีวัตถุประสงค์อะไร ไม่มีจ้ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นไม่ผ่านได้เพราะว่าเขาจะตัดสินใจในวัตถุประสงค์ ที่คุณขอยื่นไปและถ้าคุณไม่แสดงหลักฐานก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้

เอกสารไม่ครบ

โดยส่วนใหญ่แล้วเอกสารนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยระบุว่าคุณนั้นเป็นใครมาจากไหน คือสิ่งสำคัญคุณควรที่จะเตรียมเอกสารให้ครบตั้งแต่คิดว่า จะไปขอวีซ่าอย่าคิดว่าไปแล้วอะไรขาดเดี๋ยวค่อยมาหาไปเชื่อเถอะว่า เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้คุณผ่านอย่างแน่นอนและเอกสารให้คุณเตรียมไปนั้น ก็ต้องตรวจเช็คความถูกต้องความเรียบร้อยให้ดีด้วย

เลือกวีซ่าผิดประเภท

โดยส่วนใหญ่แล้วในบางครั้งวีซ่านั้นคุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมันก่อนว่า ประเภทที่คุณจะใช้รวมถึงแบบฟอร์มที่จะใช้นั้นถ้าคุณกรอกผิด หรือกรอกวีซ่าผิดไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือนามสกุลของตัวเองก็ตาม มันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนการปลอมแปลงเอกสารเสียงมากกว่า ดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องใส่รายละเอียดให้ถูกต้องและควรใช้ความรอบคอบในการกรอกวีซ่า

ทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ

ขอบอกก่อนว่าการที่คุณจะไปยื่นขอวีซ่านั้นในบางครั้ง คุณก็จำเป็นจะต้องมีจำนวนเงินเพื่อให้สถานทูตดูยอดเงินคงเหลือในบัญชีด้วยอย่างไรก็ตาม เงินที่เตรียมไปนั้นจะต้องครอบคลุมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งในบางครั้งเงินอาจจะไม่เพียงพอเมื่อยื่นไปอาจจะไม่ผ่าน และบางครั้งสมมุติว่ากำลังจะไปอยู่ๆมียอดเงินเข้ามาหลักแสน ก่อนที่จะขอวีซ่าและไม่มีที่มาที่ไปก็อาจจะโดนปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน